این سایت مشاور ساخت است.

سایتی برای تحقق رویاهایی شما روی زمین

تماس با ما +651 464 033 04

خیابان پیروزی

دوشنبه - شنبه 8 صبح - 8 عصر

بالا

مارس 2021

بررسی ابعاد روزن ها و عمق نفوذ نور در رابطه با آسایش حرارتی در ساختمان های مسکونی بومی و معاصر شیراز احمدرضا تورانی Mr.tourani@yahoo.com Department of Arc. Faculty of  Engineering. Islamic Azad University, U.A.E. Branch امیرحسین جمشیدی jamshidiamirhosein@yahoo.com Department of Arc. Faculty of  Engineering. Islamic Azad

احمد رضا تورانی، دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات سید مجید مفیدی شمیرانی، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران، (مسئول مکاتبات)* منصوره طاهباز، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   چکیده در این

                       احمدرضا تورانی * امیرحسین جمشیدی**   چکیده                                                               معماری معاصر ایران همگام با عصر پیشرفت سریع تکنولوژی، علم و ارتباطات تغییرات عمیقی را تجربه نموده است. این تغییرات در هر دو جنبه ی

×

سلام

تیم پشتیبانی شرکت طراحی مهندسی مشاور ساخت در خدمت شماست.

× ارتباط از طریق واتساپ